Tinder vill inkludera alla

Från sajten:
image

Tin­der med­de­lar idag att deras funk­tion­er Ori­en­ta­tion och More Gen­der kom­mer till Sverige.

Det ger även sven­skar­na möj­lighet att dela med sig av mer infor­ma­tion om sin sex­uel­la läg­gn­ing och iden­ti­fiera sig utan­för det binära könssys­temet. I samar­bete med RFSL har Tin­der Sverige tag­it fram den sven­s­ka ver­sio­nen av upp­da­terin­gen som rul­lats ut i andra län­der under året, de kom­mande veck­o­r­na rul­las det ut till de sven­s­ka använ­dare.

Upp­da­terin­gen innebär att det finns fler alter­na­tiv än man och kvin­na att väl­ja på när vi reg­istr­erar oss. Som Queer, bisex­uell, tran­skvin­na med flera. Ingen ska behö­va kän­na sig exk­lud­er­ad. Till­sam­mans med den nya upp­da­terin­gen kom­mer även Trav­el­er Alert, som är en funk­tion som ger använ­daren en varn­ing om de befinner sig i ett land där de fort­farande har diskrim­inerande lagar som krim­i­nalis­er­ar HBTQIA+.

”Att alla, oavsett kön­si­d­en­titet eller sex­uell läg­gn­ing, ska kun­na hit­ta en part­ner känns självk­lart. Vi välkom­nar Tin­ders engage­mang och det känns roligt att RFSL har var­it med i samar­betet”, säger Dei­dre Pala­cios, för­bund­sor­d­förande RFSL.

Käl­la: Tin­der Sverige Pressmed­de­lande.