Tibber i samarbete med Ninjas in Pyjamas

Från sajten:
image

Det dig­i­ta­la elbo­laget Tib­ber ingår ett samar­bete med e‑sportjätten Nin­jas in Pyja­mas. Med samar­betet vill före­ta­gen öka med­veten­heten kring elkonsumtion.

Tib­ber ska till­sam­mans med en av världens störs­ta och mest kän­da e‑s­port-organ­i­sa­tion­er Nin­jas in Pyja­mas (NIP) samar­be­ta det kom­mande året. Syftet med samar­betet är att öka gamers med­veten­het kring elkon­sum­tion, samt att ge tips på hur du som kon­sument kan min­s­ka din kon­sum­tion genom smartare användning.

Under­sökningar vis­ar att elför­bruknin­gen hos en gam­ing-dator under ett år kan motsvara elför­bruknin­gen hos sju kyl­skåp. En gam­ing-dator behöver myck­et el, vilket inte bara påverkar din plån­bok neg­a­tivt, utan ock­så miljön. Med samar­betet vill Tib­ber och NIP ska­pa ett mer håll­bart spel-community.

Ny app kartlägger elkonsumtionen

Tib­ber gör ingen vinst på själ­va elför­bruknin­gen och vill inte säl­ja myck­et el. Istäl­let utma­nar de hela elbran­schen, med en unik affärsmod­ell som kret­sar kring en app. I appen kan kon­sumenten kartläg­ga sin elkon­sum­tion och på sam­ma gång köpa förny­bar el till inköp­spris. Gam­ing och e‑sport är en energikrä­vande bran­sch, så Tib­bers inträde på mark­naden är välkom­met. Samar­betet omfat­tar även skräd­darsy­d­da kam­pan­jer, med en videoserie i två delar om fyra avs­nitt och är redan planerad.

“Det här samar­betet är spän­nande på alla sätt. Tib­ber är ett väldigt kreativt och modigt före­tag; det är vik­tigt för dem att pra­ta pub­likens språk, vilket pas­sar e‑sporten. Det är ingen hem­lighet att dator­er drar myck­et el, och för oss är Tib­bers affär­sidé framti­den. Det är självk­lart att en min­skn­ing av elkon­sum­tio­nen, vilket ger lite extra pen­gar på sparkon­tot, är högt pri­or­it­er­at hos gamers”, säger Hicham Chahine, VD på Nin­jas in Pyjamas.

“Tib­bers upp­drag är att rev­o­lu­tion­era elmark­naden, pre­cis som Nin­jas in Pyja­mas har rev­o­lu­tion­er­at e‑sporten. Vi vill förnya bran­schen genom att använ­da inno­v­a­tiv teknik för att hjäl­pa våra kun­der att på ett smartare sätt se över sin elkon­sum­tion, vilket i slutän­dan led­er till
en min­skad elkon­sum­tion och en mer håll­bar miljö,” säger Daniel Lindén, CPO och grun­dare av Tibber.

Käl­la: Pressmeddelande

1 gillning

Skaffade Tibber för någon vecka sen (men väntar forts på inkopplingen då det är 14 dagars ledtid).

So far riktigt nöjd dock, bra app. Riktigt snabba svar från support via chatten och att få 500kr att handla för i deras shop om man blir inbjuden är kanon (iaf för mig som vill ha elmätaren).

Flyttade över både konsument- och producent-avtal och kopplade in Homey och SolarEdge direkt.

Om någon annan vill ansluta använd denna länk så går vi båda 500kr! Se nedan /Kalle

Hej! Jag använder Tibber, det digitala elbolaget som ger dig full kontroll och gör elräkningen lägre med smart teknik utan bindningstider och påslag. Testa du också så får vi båda 500 kr att handla smarta prylar för! Du har blivit inbjuden till Tibber!