Ny slimmad batteridriven Nest Doorbell

Från sajten:
image

Nest pre­sen­tar idag en helt ny ver­sion av sin pop­ulära Nest Door­bell. Slim­mad design och möj­lighet till bat­teridrift är några av nyheterna.

Idag pre­sen­ter­ar Nest en rad nyheter i sitt utbud och med ny teknik och upp­dat­er­ade funk­tion­er är det trevlig läs­ning. Nest Door­bell har en helt ny, lite mer slim­mad design och inbjud­er till bät­tre instal­la­tion­s­möj­ligheter tack vare ett inbyg­gt bat­teri. Det går fort­satt att även ha Nest Door­bell kop­plad med kabel — du väl­jer själv.

Nest Doorbell

Intelligenta funktioner

Nest Door­bell kan detek­tera män­niskor, djur, for­don samt paket. Som använ­dare har du ock­så till­gång till hela 3 tim­mars inspel­ning av hän­delser utan kost­nad. Ska­pa aktivitet­szon­er för att skräd­darsy var detek­ter­ing av rörelse ska ske.

Inbyggt batteri

Det inbyg­g­da bat­teri­et är uppladdnings­bart vilket innebär en mer lät­tin­staller­ad enhet. Inklud­er­at är ock­så en 20° till­sats så du kan vin­kla dör­rvide­or­ingk­lock­an för ett mer anpas­sat upp­tagn­ing­som­råde. Vill du inte vara beroende av bat­teri kan van­lig kabelin­stal­la­tion använ­das också.

Smartare aviseringar

Nest Door­bell har avancer­ad intel­li­gens inte­gr­erad och möj­lighet att visa upp enbart de hän­delse­baser­ade inspel­ningar som du bryr dig om. På så sätt sål­las oön­skade och fal­s­ka rörelsede­tek­teringar bort. All infor­ma­tion som kam­er­an ser proces­sas på enheten vilket ger mer kor­rek­ta detek­teringar och varningar samt ökad integritet och säkerhet.

Nya produkter från Nest 2021

Välj hur du aviseras

För avis­er­ing när någon är vid din dörr kan du väl­ja oli­ka sätt. Anslut till en Nest hög­ta­lare eller en Nest Hub för att dessu­tom se direkt vem som ringer. Väl­jer du fast instal­la­tion kan du använ­da din befintli­ga ringk­loc­ka (kräver 8–24 VAC 10 VA, 50/60 Hz transformator).

Se allt i Google Home-appen

Via appen Google Home kan du se allt dygnet runt. Fil­tr­era notis­er baser­ad på typ (män­niskor, djur, for­don, paket) och hit­ta rel­e­van­ta filmk­lipp snab­bare. Se his­toriken och ska­pa aktivitet­szon­er för mer exak­ta notis­er. Givetvis är Nest Door­bell ock­så utrustad med tvåvägskom­mu­nika­tion samt möj­lighet att spela upp förin­spelade med­de­lande till besökare.

Mer smått och gott

Nest Door­bell använ­der sig av HDR för bät­tre mörk­erseende och 6x zoom vilket ger klarare bilder även i stark sol eller skug­ga. Bil­dom­fånget är 3:4 vilket innebär att du ser besökaren från topp till tå. Paket detek­teras ock­så nära din dörr.

Bra att kän­na till är att även om ditt wifi-nätverk eller ström­men lig­ger nere så fort­sät­ter Nest Door­bell att fungera. Lokal lagring och bat­terib­ack­up säk­er­ställer upp till 1 timmes videoin­spel­ningar. När ström­men återkom­mer lad­das lagrade inspel­ningar upp och du får till­gång till dessa i appen.

Nest Door­bell kräver ett Google-kon­to vilket innebär ökad säk­er­het i form av tvåstegsaut­en­tis­er­ing, varn­ing vid mis­stänkt detek­ter­ing och säk­er­het­skon­troller för att hål­la ditt lösenord säkert.

Knap­pen lyses upp när någon när­mar sig dör­ren. Dessu­tom indik­er­ar en inbyg­gd LED-lam­pa när inspel­ning sker eller när någon tit­tar i realtid.

Det kom­mer även att finnas en del till­be­hör i Google Store om det­ta behövs för installationen.

Vill du ha utökade möj­ligheter kan du skaf­fa abon­ne­manget Nest Aware (55 kr/mån) som ger “Famil­iar Face Detec­tion” och upp till 30 dagars video­his­torik eller Nest Aware Plus (110 kr/mån) för upp till 60 dagars his­torik samt 10 dagars kon­tin­uerlig inspel­ning (kräver fast installation).

Nya Nest Door­bell finns att köpa hos utval­da åter­försäl­jare från och med den 24 augusti och priset är 2199 kronor.

Käl­la: Google