Förpackningar till Philips Hue ger bättre miljö

Från sajten:
image

Före­taget Sig­ni­fy som står bakom Philips Hue kom­mer att göra sto­ra förän­dringar i sin pro­duk­tion av för­pack­ningar till de pop­ulära ljuskäl­lor­na. I ett pressmed­de­lande idag med­de­las att avsik­ten är att min­s­ka använd­nin­gen av plast i sina kon­sument­för­pack­ningar med 2.500 ton om året.

Med start 2021 upphör använd­nin­gen av plast helt i kon­sument­för­pack­ningar­na för ljuskäl­lor av varumärke­na Philips Hue och Philips. De 2.500 ton som sparas är en del av före­tagets för­pack­n­ingspol­i­cy och håll­barhet­spro­gram­met Brighter Lives, Bet­ter World och motsvarar 125 miljon­er halvliters PET-flaskor som, lag­da sida vid sida motsvarar unge­fär 8.000 kilo­me­ter (avstån­det mel­lan Stock­holm och Tokyo).

Redan idag används 80% åter­vun­net för­pack­n­ings­ma­te­r­i­al och nu tar man allt­så näs­ta steg. Dessu­tom min­skas stor­leken på på de plas­t­fria för­pack­ningar­na vilket innebär att vi som köper deras ljuskäl­lor till våra smar­ta hem nu kan bära hem fler pro­duk­ter sam­tidigt utan att svet­tas. Skämt åsi­do, men en direkt effekt av min­dre för­pack­ningar är att koldiox­idut­släp­pen från trans­porter­na min­skas med 6.000 ton vilket även har en pos­i­tiv inverkan på miljön.

Sig­ni­fy har redan upp­nått koldiox­id­neu­tralitet på 15 av totalt 19 mark­nad­er och i slutet av 2020 räk­nar de med att upp­nå 100% koldiox­id­neu­tralitet på alla mark­nad­er. Det­ta är ett trevligt ini­tia­tiv tyck­er vi och hop­pas på att fler före­tag föl­jer efter. Ju fler smar­ta hem desto mer för­pack­ningar pro­duc­eras vilket ju kräver att vi åter­vin­ner på bäs­ta sätt.

När vi nu ändå är inne på Philips Hue så hade det var­it intres­sant att veta när ni köpte ert förs­ta start­paket med Philips Hue. För egen del var det strax efter att de offentlig­gjorde att pro­duk­ter­na hade stöd i Apple Home­K­it varpå jag slog till med ett van­ligt startk­it för E27 och sen dess är jag fast…