Ambi Climate Mini vill göra ditt hem behagligare

Från sajten:
image

Hong Kong-baser­ade före­taget Ambi Labs har nyli­gen lanser­at sin nya pro­dukt Ambi Cli­mate Mini och vi har tes­tat den­na under ett par veck­o­rs tid. Ambi Cli­mate Mini är en pro­dukt för det smar­ta hem­met som låter sig styra och kon­trollera din luftvärmepump på ett enkelt och bekvämt sätt via din smart­phone.

Under ett pres­sev­ent som hölls online häromda­gen med deras CEO Julian Lee, pre­sen­ter­ades den nya ver­sio­nen av Ambi Cli­mate. Före­taget Ambi Labs lanser­ade sin förs­ta pro­dukt 2014 via Kick­starter och är nu inne på sin tred­je ver­sion av den­na smar­ta enhet som du använ­der för att styra din luftvärmepump. Det vi ser nu är en bety­dligt min­dre enhet än föregån­gar­na men ändå med sam­ma funk­tion­alitet. Jag har haft för­må­nen att tes­ta och utvärdera Ambi Cli­mate Mini och se hur den sköter sitt jobb med att ge mig en behaglig inomhus­miljö och tem­per­atur i mitt smar­ta hem.

Förpackning & utseende

För­pack­nin­gen är liten och infor­ma­tiv vilket är bra ur ett miljöper­spek­tiv, fler enheter kan skep­pas på en gång vilket ger färre trans­porter. I för­pack­nin­gen finns själ­va enheten, en micro-USB kabel, en strö­madapter, ett min­i­malt väg­gfäste som ger en i stort sett osyn­lig upphängn­ing om du väl­jer att ha den på väggen samt en kom-igång guide. Allt är snyg­gt för­pack­at och ger en bra kvalitet­skänsla.

Ambi Climate Mini Ambi Climate Mini Ambi Climate Mini Ambi Climate Mini Ambi Climate Mini Ambi Climate MiniAmbi Climate Mini Ambi Climate Mini

Själ­va enheten är gan­s­ka liten (110,2 x 24,5 x 46,8 mm) och snyg­gt for­m­giv­en med ett större öga för att skic­ka sig­naler­na via IR till din luftvärmepump samt en vit del med en min­dre LED-diod som vis­ar aktivt läge. Bot­ten på enheten är tillverkad i ljust trä och ger ett sofistik­er­at intryck — snyg­gt gjort! Jäm­för man med konkur­renter­na så står den sig bra och smäl­ter in fint i hem­met. Jag valde att plac­era den löst på en byrå inom syn­håll från min luftvärmepump (ca 3 meter) och det var inga som helst prob­lem med räck­vidd eller annat som kunde påver­ka IR-sig­nalen.

Appen AmbiClimate

Instal­la­tio­nen är föredöm­ligt enkel där du i appen (Android % iOS) väl­jer vilken mod­ell du ska installera. Välj sedan vilket fab­rikat din luftvärmepump har och sedan mod­ell­beteck­nin­gen på fjär­rkon­trollen till pumpen (står oftast på bak­si­dan av fjär­rkon­trollen). Anslut till ditt wifi-nätverk (2.4 GHz) och därefter är det klart. Enkelt. Smidigt. Bekvämt. Föredöm­lig enkel instal­la­tion och sedan gör du de inställ­ningar du vill för att per­son­i­fiera det hela. Du kan ock­så använ­da val­fri bild som bak­grunds­bild för en per­son­li­gare upplevelse.

Utfors­ka appen och se vil­ka möj­ligheter som erb­juds. En rik­tigt bra funk­tion i appen är en inbyg­gd “ord­bok” där du kan få förk­larat vad de oli­ka valen innebär och vad de gör — myck­et smart tänkt här! Det finns ock­så en myck­et bra och kom­plett sida med alla tänkbara frå­gor du kan tänkas ha, se mer här!

AmbiClimate App

I appen ser du en över­sikt över aktuell tem­per­atur, luft­fuk­tighet och vilket läge som är inställt. I ned­erkan­ten finns de oli­ka huvud­valen där du nav­ig­er­ar; Ana­lyt­ics, AC Set­tings, Device samt Modes. Jag gör en snabb genomgång av vad de oli­ka alter­na­tiv­en erb­jud­er:

 • Analytics/History — här ser du en tydlig tid­slin­je över tem­per­atur och luft­fuk­tighet inom- och utomhus
 • Analytics/Insights — fler grafer, hur länge du kört på oli­ka lägen, hur mån­ga tim­mar pumpen var­it igång osv
 • Analytics/Deployments — vis­ar när förän­dringar skett och om det är via manuel­la inställ­ningar eller AI-funk­tio­nen
 • AC Setting/AC Con­trols — inställ­ningar för luftvärmepumpen, fläk­thastigheter, luftrik­t­ning samt vil­ka lägen
 • AC Settings/A.I. Con­trols — välj vil­ka lägen som den intel­li­gen­ta assis­ten­ten får använ­da
 • Device/Timers — timerin­ställ­ningar för schemaläg­gn­ing
 • Device/Settings — mas­sor av inställ­ningar för enheten såsom plats, wifi, LED, ljud, sta­tus m m
 • Modes/Comfort — AI assis­ten­ten
 • Modes/Temperature — tem­per­atur­reglage upp och ner
 • Modes/Away — slår på din luftvärmepump för att hål­la igång en lägstatem­per­atur
 • Modes/Manual — rep­lik­er­ar den fysiska fjär­rkon­trollen
 • Modes/OFF — stäng av enheten via appen

Appen över­lag är trevligt upp­byg­gd och använ­darvän­lig. Du kan även stäl­la in så att den håller reda på om en av flera använ­dare är hem­ma och styr luftvärmepumpen utifrån det­ta. Den använ­der då geolokalis­er­ing för det­ta vilket är smart så det inte blir kallt som i graven hem­ma när du själv drar iväg till job­bet och andra hal­van lig­ger kvar i sän­gen.

Det jag kan tyc­ka är synd är att grafen som vis­ar dagens his­torik och använd­ning i mit­ten av appens yta är inte helt genomtänkt. Här visas tem­per­atur och luft­fuk­tighet upp och hur den­na utveck­las över dagen men stor­leken på siffror­na här är allde­les för liten i mitt tycke. Det blir till att kisa med ögo­nen för att se vad det står här vilket inte är opti­malt, speciellt med tanke på att det finns mas­sor av plats såväl upp­till som ner­till att visa upp den­na data på. Hop­pas på en opti­mer­ing här i en kom­mande ver­sion av appen.

Comfort AI Assistant

En av nyheter­na med Ambi Cli­mate Mini är deras intel­li­gen­ta tjänst, Com­fort AI Assis­tant som lär sig hur mysigt just du vill ha i hem­met. En inlärn­ingspe­ri­od där du anger i appen hur du upplever tem­per­a­turen inomhus och ju mer feed­back du ger desto bät­tre resul­tat för din egen “Com­fort Pro­file” (minst 30 st feed­backs behövs här). Du väl­jer då mel­lan “Hot”, “Too Warm”, “A Bit Warm”, “Com­fy”, “A Bit Cold”, “Too Cold” eller “Freez­ing” varpå luftvärmepumpen justeras så att du får en opti­mal inomhus­tem­per­atur. Ett smart sätt att lära enheten hur just du vill ha det och sam­tidigt med glimten i ögat tyck­er jag. Om man är flera använ­dare i hem­met och har oli­ka pref­er­enser när det gäller tem­per­a­turen så bal­anseras det­ta mel­lan de oli­ka pro­fil­er­na så att alla blir nöj­da.

Det jag dock upplevde som lite irriterande är att när luftvärmepumpen är i “Comfort”-mode så piper det till var­je gång den ändrar en inställ­ning eller tem­per­atur på pumpen. Troligtvis går det­ta att stän­ga av på luftvärmepumpen men inget jag grävde dju­pare i…

Vill du använ­da Com­fort AI Assis­tant så är det­ta dock en abon­ne­mangstjänst som kostar $2,99 i månaden. Enligt före­taget är det­ta en kost­nad som ska täc­ka serverkost­nad­er. Alla nya använ­dare erb­juds dock en fri provpe­ri­od för att se om det­ta är något som ans­es vara värt att beta­la lite extra för.

Lär känna din Ambi Climate Mini

En trevlig detalj med att använ­da Ambi Cli­mate Mini är att du efter aktiver­ing av din enhet får en del e‑postmeddelande som hjälper dig att kom­ma igång med enheten på bäs­ta sätt. Ett trevligt sätt för oss som kon­sumenter att upp­täc­ka och bör­ja använ­da funk­tion­er som vi kanske mis­sat eller inte tag­it till oss än. Dessa e‑postmeddelanden kom­mer med ett par dagars mel­lan­rum och tar upp oli­ka funk­tion­er och ger oli­ka tips och länkar till exter­na tjän­ster (Google, Ama­zon, IFTTT, Siri osv) vilket är något andra före­tag gär­na får ta efter. Bra för de som inte kas­tar sig över sina pry­lar och dis­sek­er­ar dessa ner på detaljnivå innan pro­duk­ten var­it installer­ad i 2 tim­mar…

Kompatibilitet med Ambi Climate Mini

Har du en luftvärmepump och vill kun­na styra den­na via andra enheter så finns det gott om möj­ligheter här. Vi har tes­tat en del röstkom­man­do via Google Home och det funger­ar bra så nu är det lätt att fixa till lite behagli­gare inomhuskli­mat från sof­fan. Utöver nedanstående kom­pat­i­biliteter så finns det även ett öppet API för den som vill förd­ju­pa sig i det­ta.

Ambi Cli­mate Mini har stöd för:

 • Google Assis­tant
 • Ama­zon Alexa
 • Siri
 • IFTTT
 • Home­bridge
 • Home Assis­tant

Som ni ser så finns inte direkt stöd för Apple Home­K­it vilket säk­ert inte upp­skat­tas av alla använ­dare. Under pres­sev­en­tet som hölls togs frå­gan upp och enligt Ambi Labs är det­ta något som finns i plan­er­na men tyvärr finns ingen tid­punkt för det­ta än. Den som är upp­märk­sam här inser att det­ta är pre­cis vad Sen­si­bo säger om sin pro­dukt och har gjort under län­gre tid. För dig som vill kun­na styra din luftvärmepump direkt i Home­K­it finns det idag bara en lös­ning och den­na kom­mer från tado°.

Slutsats och omdöme

En av de pro­duk­ter jag har i mitt smar­ta hem som jag tidigt kände att jag ville få lite smartare var min luftvärmepump, en Sanyo som lev­er­erades med en tra­di­tionell fjär­rkon­troll. När jag 2014 fick ögo­nen på ett crowd­fund­ing-pro­jekt hos Indiegogo där ett före­tag vid namn Sen­si­bo hade en lös­ning för det­ta släppte jag en tår i mitt ena öga. Äntli­gen tänk­te jag och i juli månad 2015 skep­pades den förs­ta ver­sio­nen av deras numera väl­bekan­ta kon­troll för luftvärmepumpar, Sen­si­bo. Den bestod av två delar och gjorde vad den skulle och appen utveck­lades efter­hand och funger­ade över­lag bra. När de valde att upp­dat­era med en ny ver­sion, Sen­si­bo Sky så gjorde jag såk­lart det­ta ock­så och var nöjd även då …bort­sett från en liten detalj som sak­nades. Stöd för Apple Home­K­it utlo­vades med jäm­na mel­lan­rum av före­taget men har i dagsläget fort­farande inte dykt upp. Det var ock­så anled­nin­gen till att jag för 1,5 år sedan valde att byta den­na mot en lik­nande lös­ning från tado° som har stöd för Home­K­it.

När jag nu ska sam­man­fat­ta mitt tes­tande av Ambi Cli­mate Mini så jäm­för jag såk­lart med de erfaren­heter jag har från Sen­si­bo och tado° vilket är ofrånkom­ligt. Ambi Cli­mate Mini är en trevlig pro­dukt som gör vad den ska. Den är snyg­gt des­ig­nad och tar inte myck­et plats. Appen är bra med mån­ga smar­ta funk­tion­er och ger över­lag en använ­darvän­lig upplevelse. Com­fort AI Assis­tant ger en bra kom­fort i hem­met och de mån­ga inte­gra­tioner­na gör att du kan få stor nyt­ta av pro­duk­ten. Du kän­ner dig upp­skat­tad som kund genom de välkom­nade e‑postmeddelanden som skickas till dig så även här har de tänkt till.

Full pott blir det dock inte då pro­duk­ten kom­mer med ett abon­ne­mang för att få ut så myck­et som möjligt av den samt att stöd sak­nas för Apple Home­K­it. Men annars tyck­er jag att Ambi Cli­mate Mini är ett bra köp (rek pris är 1299 kr) och en bra invester­ing så här i lite kyli­gare tider.