Allt om iPad Pro 2021

Jag har testat nya iPad Pro 12,9" och det är en fantastisk enhet på alla punkter förut just iPadOS som håller den tillbaka en aning.

Video:
iPad Pro 12,9" - när råstyrka möter elegans

Text:

https://www.99mac.se/artikel/14428-ipad-pro-129-nar-rastyrka-moter-elegans

3 gillningar

Trevlig recension!

Väntar på min… 3-10 jun…

1 gillning

Tack! Du får återkoppla med vad du tycker om den sen!

1 gillning

Ja det är provocerande.

@Zop håller nog inte med :slight_smile:

Även det provocerande.

Jag håller på att göra mig redo för att gå över helt till homeOS. :wink:

2 gillningar

Är de stooooor skillnad på snabbhet mellan 2020 modellen och 2021? Eller är de knappt märkbart?

Kolla videon :slight_smile:

1 gillning

vilket fint sträck den har där nere på botten av skärmen…utifall man glömmerbort hur man swipar.

Bra apple, fortsätt med det.

Kan nog vara det mest provocerande strecket jag någonsin har sett.

1 gillning

Helt galet det är kvar… 2021…alla vet hur man swipar

2 gillningar

Jag stör mig mer på pilen som dyker upp precis när man väcker iPad från vila. Fattar inte ens vad den syftar till…?

Menar du den som visar vart Face ID är?

Japp hemskt är det!

1 gillning

Är det säkert. Men lika obegripligt varför det måste visas? Det funkar ju ändå.

När Apple blandar chip mel­lan dator­er och plat­tor är det inte län­gre myck­et som skil­jer dem åt.

M1-chipet fly­t­tade först in i Apples dator­er och blev direkt en suc­cé. Nu har vi fått det i iPad Pro.

Den andra sto­ra nyheten 2021 är att iPad Pro fått en ny fan­tastisk skärm, men bara i den större vari­anten av iPad Pro, det till trots så har iPad Pro 11″ fort­farande en fan­tastiskt skärm med Pro­Mo­tion, True Tone, bred P3-färg och ultra­låg reflektionsförmåga.

År 2021 kom­mer ock­så ultra­snab­ba laddningstider till iPad Pro i form av 5G och WiFi 6.

Thun­der­bolt 4, med hastigheter över det nor­mala har även hit­tat in i iPad Pro, UCB‑C porten på iPad Pro kan nu hantera thun­der­bolt­dock­or, 10 Giga­bit Eth­er­net-anslut­ningar och exter­na skär­mar upp till hela 6K upplösning.

Fron­tkam­er­an har fått en ny funk­tion i och med att den är ultra­bred, Cen­ter Stage, med en 12MP ultra­bred fron­tkam­era kom­mer kam­er­an kun­na föl­ja oss och panor­era när vi rör oss runt under våra videomöten med effek­ten att vi alltid befinner oss i fokus.

Kameror­na på bak­si­dan är av vid­vinkel och ultra­vid­vinkel, till­sam­mans med LiDAR-skan­ner­na så får vi med iPad Pro 11 en porta­bel AR-maskin.

Lagringsmin­net på 2021 gen­er­a­tions iPad spän­ner mel­lan 128 GB till 2TB, vilket torde räc­ka till alla oli­ka behov vi kan tänkas ha.

iPa­dOS 14 är ett OS vi länge vän­tade på, det tog oss när­mare en framtid där vi kan göra allt mer med en iPad som vi tidi­gare kun­nat göra med en dator, men det räck­er inte hela vägen fram. Oper­a­tivsys­temet byg­ger på att var­je app­lika­tion innehåller alla funk­tion­er själv för att utföra önskade uppgifter. Men så fort vi behöver hop­pa mel­lan appar eller göra något som utveck­lar­na inte tänkt på så fall­er iPadens oper­a­tivsys­tem platt.

iPad Pro 11 2021

APPLE M1-CHIP

Snabb­het, lät­thet och en energi­ef­fek­tivitet som vi tidi­gare inte sett. iPad Pro har tidi­gare haft Apples egna A12X och A12Z chip. Men nu har vi fått Apples M1-chip, ett chip som möjli­gen var tänkt till dator­erna i förs­ta hand men låter iPad Pro prestera på en helt ny nivå. Chipet innehåller 8‑kärnig CPU, som har fyra hög­presterande kärnor och fyra hög­ef­fek­ti­va kärnor. I jäm­förelse med föregående iPad Pro som hade A12Z Bion­ic så prester­ar nu M1 50% snab­bare och med en 8‑kärnig GPU så blir det 40% bät­tre grafikpre­stan­da. Energi­ef­fek­tiviteten är enligt Apple världen bäs­ta när det kom­mer till CPU-pre­stan­da per watt lev­er­erat av M1.

När vi kör appar som Luma­Fu­sion och Pix­el­ma­tor Pro så kan vi läg­ga på lager på lager och redi­g­era filmer med enkel­het utan att se iPad Pro 11″ svet­tas. Det som kom­mer svet­tas däre­mot är vi, med 11″ så är vi för­pas­sade till att vara fin­ger­flinka och sta­bi­la på han­den. Men även här har Apple löst att vi nu kan kop­pla in iPad Pro till en skärm på upp till 6K. Vi får allt­så den mest portabla arbet­shästen med möj­ligheten att arbe­ta på en stor skärm för tillfäl­lena vi önskar att göra så. På pap­pret ser det opti­malt ut men hur funger­ar det i verk­ligheten, jo, förvå­nans­värt bra. För var­je enskild app. Ska vi däre­mot gå utan­för appar och bör­ja använ­da oss av tred­jeparts­funk­tion­er eller arbe­ta utan­för den tänk­ta appen och i kom­mu­nika­tion med andra för delande av infor­ma­tion så vis­ar tyvärr iPa­dOS upp sin sto­ra brist. Det är den sva­ga länken hos iPad Pro. Som exem­pel kan vi ge att iPa­dOS, trots sin för­må­ga att ta in text från Apple Pen­cil, inte låter oss sign­era ett Word-doku­ment direkt i Mail-appen. Så för den dedik­er­ade fotografen är det här den bäs­ta föl­jes­la­garen du kan tän­ka dig. Att du kan sit­ta i Light­room och bläd­dra mel­lan bilder tagna i RAW utan någon form av för­dröjn­ing är svårt att grep­pa. Till­sam­mans med M1-chipet så får vi upp till 16 GB RAM, det är sam­ma mängd som vi max har i Apples dator­er med M1. I jäm­förelse så har iPad Pro 2018 och iPad Pro 2020 års gen­er­a­tioner 4 eller 6 GB RAM. I vardagsan­vänd­ning är det iPads som fort­farande prester­ar otroligt bra med sina A12 chip. Troligtvis finns det en enorm kapacitet kvar att utnyt­t­ja i M1-chipet på iPad Pro, flaskhalsen i skri­vande stund är operativsystemet.

I mitt arbete till vardags använ­der jag iPaden 5–6 h per dag, trots det­ta så räck­er den med råge resten av kvällen för att min son ska kun­na spela rik­tigt resurskrä­vande spel och kol­la youtube.

iPad Pro 11 2021

SKÄRMEN

Apple pre­sen­ter­ade en Liq­uid Reti­na XDR skärm med iPad Pro 12″ som var något utöver det van­li­ga. Den top­par ut 1600 nits med Mini LED. Men med iPad Pro 11″ sit­ter vi kvar på sam­ma skärm som föregående år. Det i sig är en fan­tastisk skärm, men visst hade vi önskat att även 11″ skulle fått en Liq­uid Reti­na XDR skärm. Skär­men har en upplös­ning på 2388 gånger 1668 pix­elup­plös­ning med 264 pixlar per tum (ppi). Så valet blir skärm kon­tra porta­bilitet. 12,9 tum är mer än 11 tum är bara delvis sant. Jag har sedan iPad Pro 2018 kom använt mig av 12,9″. Till­sam­mans med tan­gent­bord så väger den som en hel lap­top och kräver sin väs­ka för att trans­porteras. Porta­bel är inte det förs­ta ordet som kom­mer till en när man tänker på iPad Pro 12,92, men jag har levt med att jag behöver 12,9″ för mitt arbete. Jag anteck­nar dagli­gen på iPad Pro. Det är mil­slån­ga anteck­ningar och jag har trott att jag behöver en skärm som är så lik ett A4-block som möjligt. iPad Pro 11″ märk­bart min­dre, det är det ingen som kan påstå annat. Hur stor del den svar­ta kan­ten upp­tar runt iPad Pro skil­jer sig pro­centuellt mel­lan 12,9 och 11 tum. På iPad Pro 11″ blir den myck­et mer påtaglig och önskan om en iPad Pro utan kan­ter ökar märk­bart hos mig. Trots allt det­ta så väger porta­biliteten upp ned­si­dor­na med den min­dre skär­men, både stor­leksmäs­sigt och pre­standamäs­sigt. Men bara i det van­li­ga arbetet. i appen Anteck­ningar­na, som jag haft en tanke om att jag behöver 12,9″ för, funger­ar näs­tan lika bra med 11″. Men i sit­tande läge kan den uppl­evas som för liten. Att teck­na och redi­g­era bilder hal­tar något. Vi måste skrol­la och zooma in mer på 11″ på ett sätt som vi inte behöver på 12,9″ Men sam­tidigt så kan vi nu göra allt det här stående, men iPad Pro i en hand och den andra han­den nav­igeran­des över skärmen.

iPad Pro 11 2021

5G, WIFI 6, THUNDERBOLT 4 OCH USB 4

Med iPhone 12 serien kom 5G och nu har vi fått det i iPad Pro serien. Vi kunde inte vara mer nöj­da. Återi­gen kom­mer porta­biliteten att lysa här. Pre­cis som med iPhone serien så har iPad Pro Smart Data-läge. När du inte behöver 5G-hastigheter byter Smart Data-läge automa­tiskt till LTE och sparar bat­ter­i­tid. Att strea­ma filmer och lad­da upp och ner bilder går nu super­snabbt. Att stäl­la in eSIM är enkelt som alltid och om vi behöver så finns det fort­farande en luc­ka för Nano SIM-kort. Behändigt om vi framöver skulle ut och resa och behöver en tillfäl­ligt uppkoppling.
WiFi 6, (802.11ax) att WiFi 6 letar sig in i Apples alla pro­duk­ter innan det finns en utbredd mark­nad av routrar som klarar av WiFi 6 är tack­samt. Det gör att när vi väl upp­grader­ar våra routrar så kan Apples pro­duk­ter utnyt­t­ja kapaciteten fullt ut. WiFi 6 ger snab­bare hastigheter, utökad nätverk­ska­pacitet, lägre latens och för­bät­trad energi­ef­fek­tivitet, i ett hem med mån­ga WiFi-anslut­na smar­ta hem-pro­duk­ter är WiFi 6 idealiskt.
Thun­der­bolt och USB 4, Det fanns en tid då Thun­der­bolt­por­tar­na bara var en oan­vänd port på våra Macar. Med Thun­der­bolt tre och USB‑C så är kon­tak­ten den sam­ma. Med Thun­der­bolt 3 och 4 kom­mer vi upp i hastigheter runt 40 giga­bits per sekund medan de fles­ta USB‑C por­tar­na lig­ger runt 10 Gbps. Att iPad Pro nu tillåter oss att använ­da Thun­der­bolt­till­be­hör vis­ar att Apple menar all­var med att iPad Pro fak­tiskt är för dem pro­fes­sionel­la. Vi kom­mer för­mod­li­gen se en framtid med Thun­der­bolt­dock­or anpas­sade för iPad Pro. Även att kun­na kop­pla in Thun­der­bolt­dock­or med inkop­plade hård­diskar för att kun­na att snab­bare än någon­sin få åtkomst till exter­na hård­diskar är nu möjligt. Nu får vi även till­gång till 10 Giga­bit Eth­er­net-anslut­ning via porten på iPad Pro. USB 4 är än inte så utbrett men vi kom­mer få se än mer till­be­hör som anam­mar USB 4 och då kom­mer våra iPad Pro vara redo att skyf­fla data i sam­ma hastighet som Thun­der­bolt gör i dag.

iPad Pro 11 2021

KAMEROR OCH CENTER STAGE

Kameror­na på bak­si­dan av iPad Pro är en vid­vinkel och en ultra vid­vinkel. Huvud­kam­er­an påmin­ner om den som kom med iPhone X, 112 MP, f/1.8, 1/3″, 1.22µm, dual pix­el PDAF. Medan ultra vid­vinkel kam­er­an som vi finner i iPad Pro serien är en 10 MP, f/2.4, 125˚. I jäm­förelse med iPhone 12 Pro så har vi en min­dre kam­era men med 125˚ ett större fält. Det här är något som även kom­mer igen på fron­tkam­er­an. Här hit­tar vi det abso­lut bäs­ta med hela kam­er­aup­p­sät­tnin­gen. En 12 MP, f/2.4, 122˚ kam­era som i oper­a­tivsys­temet har till­gång till Cen­ter Stage. Kam­er­an ger oss 1080p HD vilket är välkom­nat när det kom­mer till Self­iekam­er­an. Det är inte enbart med Apples egna Face­Time vi får till­gång till Cen­ter Stage utan tred­jepart­sap­par så som Teams och Skype kan imple­mentera funk­tio­nen. Cen­ter Stage använ­der mask­inin­lärn­ing för att bli med­veten om var du befinner dig i bilden och ser till att du alltid är i mit­ten av bilden. Det här skulle kun­na vara en gim­mick men jag har fun­nit den här funk­tio­nen att vara ytterst använd­bar i mitt andra arbete som psykolog. Under det senaste året har mån­ga av möte­na i mitt jobb var­it över video. Ofta vill jag kun­na röra mig mel­lan stolen till white­board­tavlan utan att behö­va ändra enheten jag använ­der för sam­talet. Valet har tidi­gare var­it att försö­ka få med allt­ing i bild från bör­jan eller lyf­ta runt utrust­nin­gen i stun­den. Nu sköter Cen­ter Stage det här automa­tisk åt mig.

LAGRING

Det här året ökade Apple utrym­met på iPad Pro till hela 2 ter­abyte. Det är en för­dub­bling från för­ra årets iPad Pro. I van­lig ord­ning så är det iPad Pro mod­eller­na som kom­mer med störst utrymme som får mest RAM. 16GB för 1TB och 2TB mod­eller­na medan 128, 256 och 512 får 8 TB. Med Thun­der­bolt 4 och USB 4 så finns det inga flaskhal­sar att skyf­fla data till och från iPad Pro.

RECENSION: IPAD PRO 11"

FÖRDELAR

  • Portabilitet
  • Center Stage
  • 5G
  • WiFi 6
  • M1

NACKDELAR

  • iPadOS
  • Skärmen i relation till iPad 12,9"

DETALJER

Färg: Silver, rymdgrå

Lagringsutrymme: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

Höjd: 247,6 mm (9,74 tum)

Bredd: 178,5 mm

Djup: 5,9 mm, (0,23 tum)

Vikt, Wi-Fi: 466 g (1,03 pund)

Vikt, Wi-Fi + 5G: 470 g (1,04 pund)

11-tums (diagonal) LED-bakgrundsbelyst Multi-Touch-skärm med IPS-teknik

2388 gånger 1668 pixlar upplösning vid 264 pixlar per tum (ppi)

ProMotion-teknik, bred färgskärm (P3), True Tone-skärm

Fingeravtrycksbeständig oleofobisk beläggning

Helt laminerad display Antireflekterande beläggning, 1,8% reflektionsförmåga
600 nits max ljusstyrka

Apple M1-chip
8-kärnig CPU med 4 prestandakärnor och 4 effektivitetskärnor 8-kärnig GPU
16-core Neural Engine
8 GB RAM på modeller med 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagring 16 GB RAM på modeller med 1 TB eller 2 TB lagring

Pro-kamerasystem: vidvinkel och ultravidvinkel kameror bred: 12MP, ƒ / 1,8 bländare
Ultra Wide: 10MP, ƒ / 2.4 bländare och 125 ° synfält 2x optisk zoom ut

Pris:

WiFi, 128 GB lagringsminne, 9495 kr,
WiFi + 5G, 128 GB lagringsminne, 11295 kr

SAMMANFATTNING

Kraften i iPad Pro 2021 är fenomenal. Den springer varv runt den redan fantastiska iPad Pro den ersätter. Tyvärr är hastigheten begränsad av iPadOS de kör på. Vi hoppas innerligt att Apple presenterar ett operativsystem som matchar kapaciteten i iPad. iPad Pro 11" väger upp den inte lika fina skärmen som iPad Pro 12,9" har med att vara en lättransporterad och mobil enhet. Med 11" kan vi med enkelhet hålla iPad Pro i en hand och anteckna och navigera med den andra handen.

BETYG: 4 / 5

1 gillning

Är detta något ni lagt märke till?

Eftersom iPad Pro 11" har 600 nits i jämförelse med 12,9" som har 1000 och peak på 1600 nits så tolkar jag det han beskriver som ett problem enbart hos 12,9" iPad Pro.
För att ändå svara på din fråga så har jag inte upplevt det på 11" iPad Pro.
@Marcus_Attefors som är högre upp i näringskedjan har en 12,9" så han kanske har mer att säga

1 gillning

Kolla @Marcus_Attefors, ett gyllene tillfälle att dissa iPad igen. :wink:

Nej, men allvarligt. Undrar om detta är ett problem eller något man aldrig upplever i daglig användning.