Youtube behöver inte lämna ut information vid upphovsrättbott

Från sajten:
image

EU-dom­stolen har tag­it beslut om ett tyskt upphovs­rät­tbrott som sked­de 2013. Där använ­dare lad­dade upp Scary Movie 5 på YouTube.

Det var 7 år sedan tre använ­dare lad­dade upp flera upphovs­rättssky­d­dade filmer på YouTube. Vilket den tys­ka rät­tighetsin­nehavaren Con­stan­tin Film tyck­te var olagligt och krävde använ­daruppgifter­na från YouTube. Men YouTube stod på sig och vägrade läm­na ifrån sig uppgifter­na vilket led­de till ett lång­draget rättsmål som till­slut läm­nades över till EU-dom­stolen, som nu dömt att YouTube inte behöver läm­na ifrån sig uppgifter­na.

Enligt europeiska copy­right-rik­tlin­jer ska rät­tighetsin­nehavaren ha rätt till att krä­va per­son­uppgifter om de mis­stänker brott. Men här valde EU-dom­stolen att gå emot de rik­tlin­jer­na.

Käl­la: SVT.

Men fysiska adresserna till personerna måste lämnas ut.

Utveckla.

Läs första stycket i pressmeddelandet från EU-domstolen.