Somfy lanserar stöd för HomeKit i TaHoma

Från sajten:
image

Året var 2018 när Som­fy på den sto­ra elek­tron­ikmäs­san CES i Las Vegas med­de­lade att man skulle bli kom­pat­i­bla med Apple Home­K­it. Genom pro­gram­met “So Open with Som­fy” valde före­taget att sat­sa på öppen­het och lovade även stöd för bland annat Google Assis­tant vilket blev verk­lighet senare det året.

Stöd för Apple Home­K­it dröjde dock av oli­ka anled­ningar och med Covid-19 förse­nades det­ta ytterli­gare men nu är det allt­så dags! Den 1 decem­ber släpps en kost­nads­fri upp­da­ter­ing som ger stöd för Home­K­it. Nu kan du som använ­der motor­er från Som­fy för att styra och kon­trollera sina sol­sky­dd inklud­era dina markiser, fön­ster­markiser, rull­jalusi­er, screens och per­go­las i Home­K­it.

Alla som har den andra gen­er­a­tio­nen av TaHoma från Som­fy (ej den fyrkanti­ga) kan nu upp­dat­era sin enhet kost­nads­fritt och göra den kom­pat­i­bel med Apple Home­K­it. Via appen TaHoma kan du gener­era en unik kod för Home­K­it (som bör sparas ner) och därefter läg­ger du till din TaHoma i Hem-appen på sed­van­ligt sätt varpå dina kom­pat­i­bla sol­sky­dd dyk­er upp. Nytil­lverkade TaHoma lev­er­eras med en förtryckt Home­K­it-kod på enheten samt på för­pack­nin­gen.

Kompatibla motorer

Då Apple inte god­kän­ner envägspro­tokoll i Home­K­it så blir tyvärr inte motor­er som använ­der RTS kom­pat­i­bla utan enbart motor­er som använ­der det mod­ernare tvåvägspro­tokol­let, io-home­con­trol. De motor­er från Som­fy som är kom­pat­i­bla med Home­K­it lis­tas här:

 • Sunilus io
 • Sunea io
 • Per­go­la io
 • J4 io
 • RS 100 io
 • Oxi­mo io
 • Maes­tria io
 • Per­go­la Screen io
 • Sunilus Screen io
 • Sunea Screen io

Två sätt att länka TaHoma till Apple HomeKit

I och med upp­da­terin­gen finns det numera två sätt att anslu­ta din TaHoma till Apple Home­K­it.

 1. Som­fy TaHoma: Anslut din TaHoma till Apple Home­K­it via appen TaHoma/Inställningar och den QR-kod som där gener­eras i appen (gäller befintli­ga enheter)
 2. Hem-appen: Lägg till din TaHoma på sed­van­ligt vis med hjälp av den QR-kod som finns under din enhet eller på för­pack­nin­gen (gäller nytil­lverkade enheter)

Somfy TaHoma & Apple HomeKitSomfy TaHoma & Apple HomeKitSomfy TaHoma & Apple HomeKitSomfy TaHoma & Apple HomeKitSomfy TaHoma & Apple HomeKitSomfy TaHoma & Apple HomeKit

Efter att din TaHoma länkats som hubb eller gate­way i Hem-appen dyk­er dina kom­pat­i­bla motor­er upp i Hem-appen varpå du kan läg­ga dessa i rätt rum samt ändra ikon­er­na till de som finns till­gäng­li­ga i appen.

Upp­da­terin­gen är kost­nads­fri och finns till­gäng­lig fr o m den 1 decem­ber då TaHoma upp­dat­eras till senaste ver­sio­nen så ta fram din app och dra nyt­ta av den utökade funk­tion­aliteten när det väl är dags!

Käl­la: Som­fy

Tjenna Micke, Vet du hur det kommer vara med Sonesse 40 io? kommer den att brygga in i Homkit via Tahoma?