Skalbaggar med ryggsäck kan hjälpa oss utforska omvärlden

Från sajten:
image

Forskare har tag­it fram en kam­era som kan bäras på skalbag­gars rygg för att utfors­ka platser vi inte kan se.

Det är forskare på Uni­ver­si­ty of Wash­ing­ton som tag­it fram avancer­ad teknik innehål­lan­des sen­sor­er och en kam­era för att fäs­ta på en skalbagges rygg. Skalbag­gar­na de använ­der sig av har visat sig kun­na röra sig fritt med en vikt av 0,5 gram på ryggen, men de har sett till så att pry­lar­na bara väger ett kvarts gram.

De kallar sitt pro­jekt för “a GoPro for bee­tles” och den lil­la ryg­gsäck­en bär på en kam­era som kan strea­ma video med mel­lan 1 till 5 bilder i sekun­den. Dessu­tom går kam­er­an vri­da 60 grad­er för att utö­ka syn­fäl­tet och ska­pa panoram­a­bilder. Paketet kan kon­trolleras av en smart­phone upp till 120 meter från skalbaggen. De har ock­så ska­p­at en miniro­bot som kan bära kam­er­an om de inte har en skall­bagge till­gäng­lig.

Nedan kan ni se Uni­ver­si­ty of Wash­ing­tons video om pro­jek­tet:

Käl­la: Uni­ver­si­ty of Wash­ing­ton
Via: Engad­get.

Kombinera med radiostyrda kackerlackor så blir det ju perfekt :wink:
https://m.youtube.com/watch?v=icQv33kWKm8