Ring presenterar utomhussiren och nytt hemlarm

Från sajten:
image

Ring pre­sen­ter­ade idag lite nyheter kring deras hem­larm. En utomhus­siren samt en upp­dat­er­ad ver­sion av sitt hemlarm.

Amerikan­s­ka före­taget Ring, som är en del av Ama­zon, har visat upp en helt ny utomhus­siren, Ring Alarm Out­door Siren och en ny ver­sion av Ring Alarm (andra generationen)

Ring Alarm Outdoor Siren

Utomhus­sire­nen har utveck­lats efter feed­back från europeiska kun­der och inte­gr­eras med exis­terande Ring Alarm. Den ger ifrån sig både ljud och ljus om alarmet trig­gas för att var­na dig eller dina grannar om ett eventuellt säk­er­het­shot. Sire­nen har:

  • en anpass­nings­bar siren som ljud­er när alarmet trig­gas, kan kon­trolleras via Ring-appen
  • inbyg­gd LED-belysning som blinkar i rött när alarmet trig­gas, vilket påkallar uppmärksamhet
  • funk­tio­nen “skymn­ing till gryn­ing” som gör att utomhus­sire­nen lyser vitt under nat­ten, för syn­lighet dygnet runt

Ring Alarm

Andra gen­er­a­tio­nen av Ring Alarm bjud­er på en ny, stil­ren design och har fått utökade säk­er­hets­funk­tion­er. En av nyheter­na är en upp­grader­ad knapp­sats vars design har utfor­mats för att täc­ka upp fler vik­ti­ga säk­er­hets­funk­tion­er. Hem­larmet har nu:

  • nya sen­sor­er som är min­dre och mer flex­i­bla i hemmet
  • Assist­ed Mon­i­tor­ing som kan använ­das om det upp­står en nöd­si­t­u­a­tion eller brand. Ett tryck på en dedik­er­ad knapp skickar då en notis till tre förin­ställ­da kon­tak­ter (Ring Pro­tect plus).
  • en 30-dagars test­pe­ri­od av Ring Pro­tect för att kun­na utfors­ka tilläg­gs­funk­tion­er såsom Assist­ed Mon­i­tor­ing.

Ring Alarm (2nd Generation) Keypad

Ring Alarm Out­door Siren finns till­gäng­lig den 31 mars 2021, rek­om­mender­at pris är 899 kronor.

Ring Alarm (andra gen­er­a­tio­nen) finns till försäljn­ing den 28 april 2021, rek­om­mender­at pris är 2799 kr (set med fem enheter).

Käl­la: Pressmeddelande