Ring presenterar sin mest avancerade videodörrklocka

Från sajten:
image

Ring släp­per nu sin mest avancer­ade videodör­rk­loc­ka någon­sin enligt ett pressmed­de­lande idag. Nya Ring Video Door­bell Pro 2 har unik 3D-teknik!

Ring Video Door­bell Pro 2 är nam­net på den helt nya ver­sio­nen av deras pop­ulära tråd­bund­na videodör­rk­lock­or. De störs­ta nyheter­na i Ring Video Door­bell Pro 2 är:

  • 3D-teknik för rörelsedetektering
  • För­bät­trad 1536p HD-video
  • Fågelvy
  • Helfig­ursvy

3D teknik i rörelsesensorn

Den helt nya tekniken i videodör­rk­lock­an med 3D rörelsesen­sor­er innebär att du som husä­gare enkelt ställer in och avgrän­sar ett område som ska bevakas. När de inbyg­g­da radarsen­sor­erna detek­ter­ar att ett objekt ham­nar innan­för det avgrän­sade området så mäts och iden­ti­fieras det­ta automa­tiskt av kam­er­an. Med den nya tekniken får du som använ­dare större kon­troll över notis­er­na du får vid detektering.

Ring Video Door­bell Pro 2 har även en funk­tion kallad fågelvy vilket innebär att du får tillång till en vy (lik­nande en fly­gkar­ta) över hän­delse­för­lop­pet. Du kan då se vilken väg en besökare tog för att ta sig in på din tomt.

Ring Video Doorbell Pro 2 Face

Förbättrad upplösning

Nytt är ock­så den högre upplös­nin­gen på 1536p HD-video vilket ger ännu bät­tre bildåter­givn­ing. Dessu­tom finns nu mörk­erseende i färg samt helfig­ursvy vilket gör det enklare att se vem som befinner sig vid dör­ren eller om du fått några paketlever­anser. Givetvis finns möj­lighet till tvåvägssam­tal med brusre­duc­er­ing samt en mikro­fon som begrän­sar ljudstörningar.

De nya funk­tion­er­na innebär att videodör­rk­lock­an med sin avancer­ade teknik kvalar in i pre­mi­umk­lassen när det gäller den­na kat­e­gori av pro­duk­ter. Som med övri­ga pro­duk­ter från Ring ingår en 30-dagars test­pe­ri­od för de utökade funk­tion­er­na som t ex Pre-Roll (förhandsin­spel­ning), Peo­ple Only Mode (notis­er enbart vid detek­ter­ing av män­niskor) och Rich Noti­fi­ca­tions (ögonblicks­bild i notisen i realtid).

Ring Video Door­bell Pro 2 bör­jar säl­jas den 31 mars 2021 och rek­om­mender­at pris är 2799 kronor.

Käl­la: Ring