Regeringen vill att det ska bli lättare att låna pengar till körkort

Från sajten:
image

Det är få som använt sig av alter­na­tivet att låna pen­gar av CSN till sitt körko­rt.

För att det ska bli fler som ansök­er har nu regerin­gen bett CSN ta fram förslag på hur de kan göra ansökn­ing­sprocessen smidi­gare och sam­tidigt sän­ka kraven så att de kan låta fler få låna pen­gar till körko­rt.

Det är två år sedan regerin­gen införde CSN-lån för körko­rt till dem som är mel­lan 18 och 47 år, samt är inskriv­na på arbets­förmedlin­gen. Menin­gen är att få in fler per­son­er på arbets­mark­naden då väldigt mån­ga jobb kräver körko­rt idag. Det har visat sig ge resul­tat med det är allde­les för få som ansök­er och för liten del av dem som fak­tiskt blir bevil­jade. Av de 15 600 ansökningar som kom­mit in så har bara drygt hälften bevil­jats av CSN och nu vill regerin­gen se en ökn­ing.

Käl­la: Sveriges Radio.