Nest presenterar en rad nyheter

Från sajten:
image

Vid ett pres­sev­ent har fyra nya pro­duk­ter från Nest visats upp. Vi får se ett helt nytt sor­ti­ment av över­vakn­ingskameror och en ny Nest Doorbell.

Nest visade upp en helt ny Nest Door­bell till­sam­mans med nya kameror för såväl inomhus- som utomhus­bruk. En nyhet är att alla kameror har utrustats med intel­li­gent teknik som ger smar­ta varningar om vad som hän­der. Pro­duk­ter­na detek­ter­ar män­niskor, djur, for­don och i vis­sa fall även paket. Allt dessu­tom utan att behö­va ha något extra abonnemang.

Nya produkter från Nest 2021

Den inbyg­g­da intel­li­gensen ignor­erar träd och buskar men fån­gar sådant som är vik­tigt och det­ta utveck­las över tid vilket ger bät­tre säk­er­het. Allt tack vare inbyg­gd mask­inin­lärn­ing som använ­der dubbel så mån­ga pixlar och dubbelt så hög bild­hastighet jäm­fört med tidi­gare gen­er­a­tioner av kameror från Nest. Det­ta ökar skär­pan i det som spelas in och ger bät­tre bilder. För att få så bra resul­tat som möjligt har funk­tio­nen tes­tats på mer än 40 miljon­er bilder i ett samar­bete mel­lan Nest, Google Research och Unity.

Nest Doorbell

Nest Doorbell

Ver­sion två av deras pop­ulära dör­rvide­or­ingk­loc­ka pre­sen­ter­ades och en stor nyhet är att de kan använ­das både med kabelanslut­ning och bat­teri. Nest Door­bell har ett inbyg­gd uppladdnings­bart bat­teri vilket möjlig­gör fler instal­la­tion­s­möj­ligheter jäm­fört med den äldre modellen.

När någon ringer på dör­ren kan du väl­ja hur du vill bli upp­märk­sam­mad; anti­n­gen via en Nest Hub, hög­ta­lare från Nest, Google Home-appen eller via exis­terande ringk­loc­ka (vid fast instal­la­tion). Stående bild i Nest Door­bell ser till att du ser hela besökaren när de ringer på hem­ma hos dig.

Nest Cam

Nest Cam Outdoor Battery

Det blir även en ny ver­sion av Nest Cam som går att använ­da såväl inomhus som utomhus. Nest Cam (Bat­tery) dri­vs på bat­teri och med oli­ka till­be­hör utökas möj­ligheter­na med övervakningskameran.

Nest Cam Outdoor Wired

Det är ock­så möjligt att ha den kon­stant ansluten till elnätet för kon­tin­uerlig laddning. Vill du ha Nest Cam ansluten via väder­sky­d­dad kabel köps den­na sep­a­rat och finns i två längder; 5 och 10 meter. Ett annat till­be­hör som visades upp är en stöld­säk­er mon­ter­ingslös­ning. Kabelin­stal­la­tion krävs för dygnet runt videoin­spel­ning via abon­ne­manget Nest Aware Plus.

Nest Cam Battery

Upplös­nin­gen är fort­satt 1080p i Nest Cam och kam­er­an använ­der HDR för bät­tre bild­kvalitet i svårare ljus­förhål­lan­den. Nest Cam hanteras via Google Home-appen och även den­na har möj­lighet att lagra 3 tim­mars videoin­spel­ning lokalt.

Tvävägskom­mu­nika­tion gör att du kan pra­ta och lyssna via kam­er­an. Pre­cis som med övri­ga kameror från Nest så indik­er­ar en LED-lam­pa om inspel­ning sker eller om någon tit­tar i realtid. Nest Cam kan, via den avancer­ade intel­li­gensen, göra skill­nad på män­niskor, djur och fordon.

Vill du använ­da Nest Cam inomhus ansluten med kabel finns det­ta som till­be­hör, då i form av ett fäste med 3 meter kabel (390 kronor).

Nest Cam Floodlight

Nest Floodlight

En tråd­bun­den flood­light är en helt ny pro­dukt i sor­ti­mentet hos Nest Cam. Även den­na har inbyg­gd intel­li­gens för mer kor­rek­ta notis­er och varningar och aktiveras när rörelse detek­teras. Den ska även kun­na tän­da upp som en van­lig flood­light vid behov för att lysa upp vägen fram­för dig.

Nest Cam

Nest Cam Indoor

En tråd­bun­den kam­era pre­sen­ter­ades ock­så upp. En smart detalj på den­na inomhuskam­er­an är att du kan vira upp kabeln i själ­va fästet. Fästet på den­na kam­er­an är lite kul­for­mat, just för att få plats med över­flödig kabel. Priset är ock­så lågt satt vilket säk­ert gläder en del användare.

Nest Cam Indoor

Abonnemangsfria tjänster

Vid pres­sev­en­tet tryck­te man ock­så hårt på att det inte krävs någon form av abon­ne­mang för att ta del av de nya funk­tion­er­na. Något som är en stor skill­nad jäm­fört med konkur­renten Ring som kräver abon­ne­mang för extra funk­tion­er i sina produkter.

  • Totalt 4 oli­ka typer av intel­li­gen­ta notis­er ingår; män­niskor, paket, for­don och djur.
  • Hela 3 tim­mars fri videoin­spel­ning, för 30 eller 60 dagar krävs ett Nest Aware abonnemang
  • Aktivitet­szon­er ingår ock­så, bestäm själv vad som ska bevakas och få notis­er utifrån detta.

Alla kameror är utrustade med HDR för bät­tre bilder, även Nest Door­bell. HDR-funk­tio­nen ger även högre detaljskär­pa vid säm­re ljus.

Skulle du drab­bas av strö­mavbrott fort­sät­ter Nest Door­bell att spela in. Det finns möj­lighet att lagra upp till 1 timmes videoin­spel­ningar lokalt på enheten.

Kameror­na och dör­rvide­or­ingk­lock­an fixar även dåligt väder och har kap­slingsklass IP54.

Fokus på säkerhet

Alla de nya kameror­na samt dör­rvide­or­ingk­lock­an hanter­ar alla inspel­ningar direkt på enheten. Allt bild­ma­te­r­i­al är krypter­at för din säk­er­het och en LED-lam­pa tänds vid inspel­ning. Väl­jer du att anslu­ta via ett Google-kon­to fås även två­fak­tor­saut­en­tis­er­ing, kon­troll för mis­stänkt använd­ning m m.

Allt i Google Home-appen

Nytt är ock­så en för­bät­trad kam­er­avy i Google Home-appen som ger bät­tre överblick på dina installer­ade kameror. Inspelade hän­delser kan betrak­tas på oli­ka sätt, anti­n­gen via “Sight­line” som vis­ar från bör­jan till slut, skrol­la igenom hän­delser och se vik­ti­ga mark­er­ade sådana först samt se en över­sikt kring vad som hänt för alla kameror.

Ställ in när du vill ha notis­er, tala med män­niskor direkt via den inbyg­g­da tvåvägskom­mu­nika­tio­nen eller använd för­pro­gram­mer­ade svar. Har du en Nest Hub eller annan Google Assis­tent-kom­pat­i­bel enhet med skärm kan du se din kam­era-feed dygnet runt direkt på displayen.

Priser

  • Nest Door­bell, 2199 kro­nor. Finns till försäljn­ing fr o m den 24 augusti.
  • Nest Cam, 2299 kro­nor. Finns att köpa fr o m 24 augusti.
  • Nest Cam Flood­light, 3449 kro­nor. Lanseras län­gre fram.
  • Nest Cam, 1099 kro­nor. Lanseras län­gre fram.

Käl­la: Google

Inte impad förutom på dörrklockan…