Click & Grow får mig att vurma för grönska

Från sajten:

Pro­duk­ten för oss som totalt miss­ly­ck­ats med all form av växt­lighet tidi­gare i livet.

För oss som inte rik­tigt förstår att även färs­ka kry­d­dor från butiken behöver sät­tas i vat­ten finns idiot­säkra Click & Grow. Ett exem­pel på att smar­ta hem­met inte nöd­vändigtvis bety­der att det är upp­kop­plat. Det finns vis­serli­gen en app men den är totalt fristående från Click & Grow-byt­tan och baser­ar sin infor­ma­tion på att vi säger till den manuellt när “click­at” i ännu en plan­ta.

Click & Grow finns i två vari­anter — en med tre platser och en med nio platser att växa i. Vi har provat den med tre för vi hade inte plats för mer i köket. Enligt den sven­s­ka dis­trib­utören är dock den med nio mer pop­ulär och det kan vi förstå när vi använt den för den ska­par ett visst behov.

Click and Grow

För helt plöt­sligt blir de här plan­tor­na våra egna små liv som vi måste ta hand om, när vi ser att vat­ten­nivån (som visas genom ett flöte som inte skall gå under en viss nivå) är för lågt så får vi dåligt samvete, när basi­li­ka-plan­tan Carl bliv­it tonåring efter några veck­or och bör­jar få det hett om bladen av LED-lam­por­na ovan­för så blir det näs­tan ett inlägg hem­maod­lar­nas motsvarighet till Famil­je­liv. Utöver att vi då höjer lam­por­na vilket vi kan göra i tre steg.

Lam­por­na är igång 16 tim­mar och avstäng­da i åtta, de lyser upp ett halvt rum så tip­sat är att taj­ma in det ihop med natt och dag.

Hela processen är enkel, det går inte att miss­ly­ckas då enda syftet med Click & Grow är att ge exakt rätt mäng­da vat­ten och ljus. Däre­mot är det bra att tän­ka på att oli­ka väx­ter väx­er oli­ka snabbt så vårt tips är att exem­pelvis odla fram tre basi­li­ka-plan­tor och sedan plantera om dem i en kru­ka och därefter gå på chill­in och så vidare.

Click and Grow

Här har vi redan hun­nit skör­da en omgång Romansal­lad och påbör­jat en ny i mit­ten.

Bland frö­plan­tor­na vi kan köpa i Sverige finns oli­ka vari­anter av sal­lads­blad, chili, basi­li­ka, oli­ka blom­mor och priset är runt 280 kro­nor för 9‑pack och 120 kro­nor för 3 pack. Själ­va “trädgår­den” går på 1200 kro­nor för tre­bäddsvari­anten och 2200 kro­nor för den med nio. Vill vi verk­li­gen slå på stort finns en tre­plan­shyl­la för 3500 kro­nor att använ­da till sina trädgår­dar.

Med andra ord så används Click and Grow med fördel som en rolig och självbe­jakande grej mer än att vi fak­tiskt sparar några sto­ra sum­mor pen­gar.

Bland det neg­a­ti­va om det nu finns något sådant i sam­man­hanget så kunde den haft något mer pre­mi­umkänsla vidare så är det ingent­ing för dig som tyck­er att appar är det roli­gaste som finns, fak­tum är att den här pro­duk­ten bör ses som helt fristående då appen inte alls behövs eller är önskvärd. Det som gör den här smart är att vi omöjligt kan miss­ly­ckas med plan­tor­na då den por­tioner­ar ut vat­ten i rätt mängd hela tiden och vis­ar tydligt när vat­tnet behöver ta slut. Det är smart nog.

Sammanfattning

En pro­dukt som inte ens vi kan miss­ly­ckas med att pro­duc­era levande väx­ter och det i över­flöd, se det mest som en rolig grej för det är svårt att par­era med fak­tiskt mat­lagn­ing. Är det romansal­lad som odlas tar den slut på en maträtt, är det basi­li­ka så går det att föda ett halvt land. Chilin å sin tur tar år och dar på att växa upp. Det är inte heller ett sätt att kom­ma undan bil­ligt utan igen, en rolig grej. Om du bor litet och inte kan stäl­la den i ett stängt kök eller annat rum så kom­mer lam­pan lysa upp rejält och enda sät­tet så taj­ma in de åtta tim­mar den är släckt väl, annars får du bara dra ut slad­den.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • Total­be­tyg 4/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Ger ovil­lko­rli­gen ett gott resul­tat.
 • Ger växtgläd­je även till den but­traste indiv­i­den.
 • Mån­ga oli­ka typer av fröer att väl­ja mel­lan.

MINUS

 • Något plas­tig.
 • Går ej att stäl­la in exakt tid på när lam­pan skall lysa (Men du kan ju använ­da smart plug)
 • Lagom är bäst, var är vår sex-vari­ant.

DETALJER

 • Anslut­ning: Ström in i väggen.
 • Anslut­ningar hona: USB‑C (60 WPD), 2xUSB‑A (12W), SD-kort, Micro-SD-kort, HDMI 4k 30 Hz, Qi-laddning.
 • Färg­: Vit/grå
 • Pris: Ca 1200 respek­tive 2200 kr beroende på stor­lek. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.
1 gillning

Har en god vän som har en sådan där. Måste vara den stora. Först, under en period, publicerade han bara otroligt läckra foton på FB(han är bra på att ta bilder). Det såg ut som ett trädgårdslandskap på en rymdstation. Till slut visade han upp hela skapelse. Jag har nu följ honom och hans familj med detta lilla underverk en tid och de gror, njuter, fotar och äter…:grin:

Haha helt underbart!

Nästa steg blir att skiva kycklingen själv. :laughing:

Hehe vänta bara till nästa video!

1 gillning

https://www.kjell.com/se/produkter/hem-kontor-fritid/kokstillbehor/odla/sjalvvattnande-krukor/botanium-sjalvvattnande-odlingskruka-gra-p47016