Bird Buddy håller koll på fåglarna hos dig

Från sajten:
image

Nu när vi alla sit­ter hem­ma och arbe­tar och varda­gen ten­der­ar att bli lite enformig mel­lan var­ven kanske djurlivet utan­för fön­stret kan pig­ga upp lite? Med Bird Bud­dy kan du se fåglar­na på nära håll när de dinerar och kanske få en kom­p­is på köpet…

Bird Bud­dy Smart Bird Feed­er är ett pro­jekt på Kick­starter där man med sin smar­ta fågel­matare sam­lar in medel för att bör­ja pro­duc­era. Med tanke på mäng­den insam­lade pen­gar så är det mån­ga som vill ha en Bird Bud­dy i hem­met. I skri­vande stund har man crowd­fun­dat runt 13 miljon­er kro­nor där målet var cir­ka 500.000 kr så gan­s­ka imponerande.

Bird Buddy Smart Bird Feeder

När du får en besökare till din Bird Bud­dy Smart Bird Feed­er, som har en inbyg­gd kam­era, får du en push­no­tis i din smart­phone, en bild tas av fågeln och dessa organ­is­eras som en pri­vat egen liten sam­ling som du sedan enkelt kan tit­ta på och dela med dig av.

Bird Bud­dy Smart Bird Feed­er har inbyg­gd högup­plöst kam­era, mikro­fon och självk­lart är den väder­sky­d­dad. Den kop­plas upp via wifi och Blue­tooth till ditt hem och nätverk. Fågel­mataren har en löstag­bar mod­ul som är uppladdnings­bar så du har full fri­het att plac­era ut den på din tomt.

Via appen ska du även kun­na få tips om hur du kan attra­hera oli­ka typer av fåglar i din region. På så vis kan du försö­ka ska­pa en kom­plett sam­ling vilket kan vara en trevlig syssla om du inte har något annat för dig. Via en AI som kän­ner igen över 1.000 oli­ka fåge­larter och en open­source data­bas så ska du även kun­na dela med dig av de oli­ka fåglar du fotografer­at så att deras när­varo kan kartläg­gas hos orni­tologer och andra som forskar kring fågel­livet. Den inbyg­g­da mikro­fo­nen ska även kun­na detek­tera vad det är för sorts fågel som när­mar sig innan den fotograferas.

Är du intresser­ad av en egen så kan du besö­ka deras sida på Kick­starter, pris­er­na bör­jar på EUR 129. Stort plus för att de gjort en trevlig film om sitt pro­jekt, lite fågel­hu­mor i det hela och den kan säk­ert vara kul för bar­nen om det finns sådana i hem­met.

Käl­la: Bird Bud­dy

1 gillning

Hörde om den på The internet of things podcast, blev lite sugen på att köpa en. Kanske blir att slå till på en nu till julklapp. Synd att de inte skeppas förrän september 2021.

Jag backade en nu för att ha som julklapp till föräldrarna nästa år. De är båda lite fågeltokiga. :bird:

Blev en här med, med väggfäste och talgbollshållare :+1: Bäst att passa på när priset ändå är nedsatt.
Jag och sonen tycker fåglar är lite fascinerande.

1 gillning